OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odesláním přihlášky budete závazně zařazeni do kurzu a zároveň vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Ceny jednotlivých kurzů jsou vždy uvedeny bez DPH.

O naplněnosti (realizaci/zrušení) kurzu se rozhoduje 1 - 2 týdny před konáním kurzu.

V případě zrušení kurzu Vás budeme informovat. V případě konání kurzu obdržíte bližší informace o kurzu 1 - 2 týdny před konáním kurzu.

 

Cena kurzu nezahrnuje ubytování.

 

Kurzovné je splatné na základě faktury, se splatností 14 dnů ode dne doručení přihlášky do kurzu, ale nejpozději 1 týden před konáním kurzu.

 

Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno po splnění podmínek ukončení kurzu a uhrazení kurzovného.

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora a data kurzu i na zrušení kurzu z organizačních důvodů.

STORNOPOPLATKY

Veškeré změny a případná storna přihlášek přijímáme pouze písemně.

 

Účastník odesláním online závazné objednávky souhlasí s níže sjednanými stornopoplatky.

 

Jestliže účastník zruší svou účast 10 a více dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu, nejsou účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky.

Jestliže se účastník nedostaví nebo zruší svou účast 9 -1 dní před začátkem konání závazně objednaného kurzu:

a) závazně přihlášený účastník vyšle za sebe náhradníka, nejsou účastníkovi účtovány 
žádné stornopoplatky. Účastník však odesílá svou žádost o zařazení náhradníka na emailovou adresu info@vzdelavacicentrumjicin.cz.

 

b) závazně přihlášený účastník za sebe nepošle náhradníka, jsou účastníkovi účtovány 
stornopoplatky ve výši 50% kurzovného.

Původně přihlášený účastník může být až do zahájení kurzu nahrazen jiným účastníkem, splňuje-li požadavky pro zařazení do kurzu.

 

Pokud se účastník nedostaví nebo zruší svou účast v den konání kurzu, jsou účastníkovi účtovány stornopoplatky ve výši 100% kurzovného.

 

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a nedokončí ho vlastní vinou, kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. 

Jestliže účastník nastoupí do kurzu a kurz nedokončí vinou organizátora, má nárok na vrácení celého kurzovného.